منوی اصلی
ثبت‌نام در سایت
ورود به سایت

تبدیل

تبدیل: اگر از بین n عنصر متمایز بخواهیم r عنصر را انتخاب کرده و در یک صف قرار دهیم، در این صورت
الف) اگر تکرار عناصر مجاز نباشد، آن‌گاه تعداد راه‌های ممکن، برابر است با

P

ب) اگر تکرار عناصر مجاز باشد، آن‌گاه تعداد راه‌های ممکن برابر است با nr

به P تبدیل r از n گویند و بایستی همواره r باشد. چون 1 = !0 پس n! است.

 

مثال: کلمه computer را در نظر بگیرید.
الف) تعداد کلمات ۸ حرفی بدون تکرار حروف که از حروف این کلمه می‌توان ساخت برابر است با 8!

ب) تعداد کلمات ۵ حرفی بدون تکرار حروف که از حروف این کلمه می‌توان ساخت برابر است با 8! / 3!

پ) تعداد کلمات ۵ حرفی با مجاز بودن تکرار حروف که از حروف این کلمه می‌توان ساخت برابر است با 85.
 

نکته: اگر n عنصر وجود داشته باشند که n1 تای آنها از نوع اول و n2 تای آنها نوع دوم و… و nr تای آن‌ها نوع r ام باشند که n1 + n2 +  … + nr  = n آن‌گاه تعداد جایگشت‌های این عناصر برابر است با تعداد جایگشت‌ها

 

مثال: می‌خواهیم ۳ کتاب ریاضی ۱، ۵ کتاب معادلات و ۴ کتاب آمار را در کنار یکدیگر در یک قفسه قرار دهیم. احتمال این را که هر سه کتاب ریاضی ۱ پهلوی هم قرار گیرند، بیابید.
حل: در این‌جا ۳ کتاب ریاضی ۱ مانند سه حرف M و ۵ کتاب معادلات مانند ۵ حرف E و ۴ کتاب آمار مانند ۴ حرف S می‌باشند، پس تعداد طریق قرار گرفتن آن‌ها در یک قفسه n(S) = 12! / 3!5!4! است.

حال اگر A پیشامد قرار گرفتن ۳ کتاب ریاضی ۱ پهلوی هم باشد، آن‌گاه n(A) = 10! / 1!5!4! ، زیرا ۳ کتاب ریاضی ۱ در حکم یک کتاب متصل می‌باشند. بنابراین

P(A) = n(A) / n(S) = 1 / 12

 


Yekta Vision
الهه ترکا

مدرس ریاضی


دیدگاه‌ها


برای ارسال دیدگاه باید عضو سایت باشید.


هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. شما می‌توانید اولین دیدگاه را ارسال کنید.